اسپیسر سنگین هارد فیکس مناسب ترین قطعه برای ایجاد پوشش بتنی در کلیه کف های سنگین و پرتراکم مانند فونداسیون، تیرها، شناژها وکف های حجیم می باشد. اسپیسر هارد فیکس قادر به تحمل بار نقطه ای تا 350 کیلوگرم می باشد. شکل خاص هندسی این قطعه به گونه ای طراحی شده است که می تواند بار نقطه ای تا 300 کیلوگرم را تحمل نماید.