افزودني‌هاي هوازا يا حباب زای بتن، افزودني‌هايي هستند که در حين اختلاط (با تاثيرگذاري بر نيروهاي کشش سطحي آب)، ساختاري همگن از ريزحباب‌هاي ناپيوسته در بتن، ملات، يا خمير سيمان پديد مي‌آورند. افزودني‌هاي حباب زای بتن در حقيقت با تشکيل و تثبيت حباب‌هاي هوايي که در حين اختلاط وارد بتن مي‌شوند، مقدار هواي بتن را افزايش مي‌دهند و بر خلاف افزودني‌هاي گازساز يا کف‌زا هيچگونه گاز يا کفي در اثر واکنش شيميايي در بتن ايجاد نمي‌کنند.

کاربرد :

  • افزایش دوام بتن در برابر یخ بستن و ذوب شدن پیاپی
  • مقاومت بتن در برابر پوسته شدگی سطح ناشی از یخ زداهای شیمیایی
  • افزایش کارایی بتن و نفوذناپذیری بتن سخت شده به میزان زیاد
  • افزایش میزان روانی بتن
  • دادن حالت ارتجاعی و فنری به بتن
  • کاهش جدا شدن دانه‌ها و آب انداختن بتن