دستگاه خاموت زن برای پیشبرد و معکوس کردن مواد ،خم دستگاه، برای هدایت و حمایت از مواد، چنگال مرکزی استفاده می شود.از گذشته تاکنون همواره نیاز به دستگاه و ماشین آلاتی برای خم  برش میلگرد و خاموت زن بوده است. با اختراع دستگاه خاموت زن مواد با استفاده از خم به شکل رول درآمد که می توانستند مواد اولیه را با استفاده از دستگاه خاموت زن برش بزنند یا خم کنند.

این دستگاه توانایی خاموت زنی به صورت مربع ، مستطیل ، شش گوشه و دایره با درجه خم 30 تا 360 درجه را دارد. با استفاده از این دستگاه می توان انواع میلگرد تا سایز 16 میلیمتر را به راحتی به خاموت تبدیل نمود.