روان کننده آب بند علاوه بر افزایش کارایی بتن یا اسلامپ بتن ، قدرت ضد آب نمودن بتن یعنی  قابلیت کاهش مقدار نفوذپذیری و جذب آب بتن را نیز دارا می باشد.

از خواص و اثرات این ماده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
-کاهش نسبت آب به سيمان در حدود 5 % تا 12%
-افزایش اسلامپ یا کارائی بتن
-جلوگیری از آب انداختگی بتن
-بدست آوردن سطوح صاف و یکنواخت برای بتنهای اکسپوز یا خوش نما
-جلوگیری از به وجود آمدن ترکهای سطحی
-سهولت پمپاژ
-افزایش مدت زمان کارایی بتن
-ساخت بتن نفوذ ناپذیر
-جلوگیری از نفوذ یون های مخرب شیمیایی به داخل بتن
-جلوگیری از واکنش کربناسیون بتن