روان کننده  پلی نفتالین یک مادهء کاھنده آب و دیرگیر بتن می باشد. روان کننده  پلی نفتالین جھت استفاده در مناطق معتدل و گرم مناسب است. قدرت روان کنندگی و کاھش روان کننده پلی نفتالین بیشتر از 136 SP و کمتر از SP134 میباشد. استفاده ھمزمان روان کننده پلی نفتالین با دیگر مواد افزودنی  در مخلوط بتن سازگاری دارد، بدین منظور،کلیه مواد افزودنی باید به صورت مجزابه مخلوط روان کننده پلی نفتالین اضافه گردند و نباید قبل از افزودن به مخلوط، با یکدیگر ترکیب شوند.

خواص و اثرات :

 • افزایش اسلامپ یا کارایی بتن
 • سهولت پمپاژ
 • ممانعت  از آب انداختگی بتن
 • بالا بردن مدت زمان کارایی بتن
 • ممانعت از خزش و انقباض بتن
 • عدم ایجاد ترک های سطحی
 • ایجاد سطوح صاف و یکنواخت برای بتن اکسپوز یا خوش نما
 • کاهش نسبت آب به سیمان در حدود 5 % الی 12 %

موارد کاربرد :

 • بتن ریزی تیر ها ،بتن دال ها، پل ها،ستون ها و دیوار های برشی
 • ساخت بتن هایی که مصالح سنگی آنها درصد جذب آب زیادی دارند
 • مناسب برای پمپاژ سریع بتن و بتن ریزی با استفاده از پمپ
 • ساخت بتن های پرمقاومت
 • کاهش میزان آب انداختگی  و جدایی سنگدانه ها
 • در بتن هایی که  دانه بندی مناسبی ندارند باعث افزایش مقدار چسبندگی مصالح می شود.
 • مناسب برای بتن ریزی با قالب های لغزنده