برای اجرای سازه هایی که از نظر فشار هیدرواستاتیکی و جانبی سنگین بوده و همچنین دارای تکرار زیاد در اجرا هستند قطعاتی به نام سولجر تولید می شود که این قطعات به عنوان پشت بند عمودی در سازه ها یی مثل دیوارهای با ارتفاع و ضخامت زیاد مورد استفاده قرار می گیرد.این قطعات علاوه بر مهار فشار جانبی و فشار هیدرواستاتیک در این گونه سازه ها جهت جلوگیری از باز شدن قالب ها و بسته شدن مجدد آنها در اجرای مشابه بعدی مورد استفاده قرار می گیرد.بدین صورت که سولجر با بسته شده به پشت بند افقی (لوله) پانل را بصورت یکپارچه درآورده و می توان با تعبیه قلاب جرثقیا بر روی این سولجرها آنها را بصورت پانلی و یکپارچه جابجا کردو در نقطه دیگری از پروژه مورد استفاده قرار داد که نقش عمده ای در صرفه جویی زمان و هزینه دارد.سولجرها در ابعاد ۱ – ۵/۱ – ۲ – ۵ /۲ – ۳ متر به صورت استاندارد تولید می شود.البته بوسیله صفحات سوراخدار دو انتهای سولجر می توان با استفاده از ۴ عدد پیچ و مهره ۱۴-۴سانت دو سولجر را به هم متصل کرد.سولجرها بوسیله بولت عصایی ،مهره خروسکی ، و واشر کاس به پانل (پشت بند افقی ) در فواصل ۱ متر از هم متصل می گردند.