ماده افزودنی مایع با قدرت کاهندگی قوی آب و افزایش زمان حفظ اسلامپ ( ویژه بتن ریزی در هوای گرم ) می باشد.

خواص و اثرات :

۱-   افزایش اسلامپ

۲-    تولید بتن مرغوب در هوای گرم

۳-   امکان کاهش آب مصرفی به منظور افزایش مقاومت فشاری بتن

۴-   امکان حمل و نقل بتن در مسافتهای طولانی

۵- کاهش استهلاک تجهیزات ساخت و انتقال بتن

۶- افزایش انسجام بتن

۷- سهولت پمپاژ

۸- با انواع سیمانهای پرتلند سازگاری دارد .

موارد کاربردی :

۱-   اجرای بتن در سازه های فوق مسلح ، مقاطع باریک و پر آرماتور

۲-   بتن ریزی در مناطق گرمسیری و جلوگیری از تبخیر سریع آب

۳-   اجرای بتن سدها ، پل ها ، پی ها ، ستونها و سایر سا زه های بتنی