نهای مدور (مقطع گرد) از دو قالب نیم دایره استفاده میشود که توسط پین و گوه یا کلیپس به هم متصل می شوند.این کلیپس‌ها بسیار مقاوم می‌باشند و توسط ضربه چکش در محل خود قرار می‌گیرند. اندازه نیم دایره ها باید متناسب با قطر ستون انتخاب گرد.این قالب ها با توجه به اندازه و قطرستون طراحی شده و برای ستون هایی با قطر متفاوت قابل استفاده نیستند.