اجرای تیر و دال با ترکیب قالب های مدولار و کنج های بیرونی و نبشی پانچدار میسر می گردد. زیرسازی این قالب بندی، توسط جک های سقفی و یا داربست های مدولار انجام می گردد.

برای قالب بندی تیر ودال از قالب و کنج مدولار یا نبشی صفر و برای اتصال قالب ها از پین و گوه و کلمپس استفاده می شود . برای نگهداری قالب تیر از جک های سقفی صلیبی شکل(T) یا داربست استفاده می شود.