برای قالب بندی دیوار های بتنی از قالب های مدولار که با نامهای قالب بتن، قالب فلزی ، قالب فلزی بتن  شناخته می شود استفاده می گردد. از مهم ترین عوامل در انتخاب روش اجرا، یک طرفه و دو طرفه بودن قالب بندی است .

سیستم قالب بندی یکطرفه دیوار:

برای مونتاژ یک دیوار یک طرفه، بعد از دوختن پانل های قالب بتن یک ردیف به وسیله پین و گوه، به منظور در یک راستا قرار دادن پانل های قالب بتن و ایجاد مقاومت بیشتر در مقابل فشار جانبی بتن، از لوله داربستی به عنوان پشت بند افقی استفاده می شود.

سیستم قالب بندی دو طرفه دیوار:

در قالب بندی دیوار بتنی پانل های قالب فلزی بتن پس از اتصال توسط پین و گوه یا کلمپس و نصب پشت بندها به صورت دو طرفه اجرا می شوند. بلت ها جهت مهار فشار جانبی بتن از قالب فلزی بتن سوراخ دار عبور کرده و توسط واشرها (واشر کاس) و مهره بولت ها (خروسکی)، پشت سولجرها بسته می شوند.