براي قالب بندي انواع ستون گرد از قالب هاي گرد دوتكه و يا سه تكه استفاده مي شود.اين قالب ها از قطر  35cm تا 200cm قابل طراحي و ساخت مي باشند و چنانچه قطر سازه مدور بيشتر از ابعاد مذكور باشد از پانل هاي كماني و لوله هاي گرد نورد شده استفاده مي شود از اين روش براي قالب بندي انواع مخازن مدور و سازه هاي گرد با قطر بالا استفاده مي شود.

قالب بندی دیوارهای با مقاطع قوسی به دو طریق امکان پذیر است: در روش اول که قطر قوس مورد نظر زیاد است و می توان به روش چند ضلعی قالب بندی نمود، با استفاده از قالب های مدولار و لوله های پشت بند نورد شده دیوار قالب بندی می گردد.
در روش دوم که قطر قوس مورد نظر کم است در قالب بندی به جای استفاده از قالب های مدولار از قالب های کمانی استفاده می گردد. این قالب ها فاقد تسمه های استیفنر عرضی (پشت بند) می باشند و توسط گیره متوسط و لوله های نورد شده مطابق قوس مورد نظر اجرا می گردند. در مواردی که ضخامت بتن مورد نظر بالاست به جای لوله نورد شده از پروفیل با مقطع 40×80 و گیره بلند استفاده می شود.