با استفاده از قطعات مدولار می توان یک ستون بتنی را قالب‌بندی و اجرا کرد. هر قالب ستون از پانل، کنجهای بیرونی، قید و اتصالات از قبیل پین، گوه و گیره تشکیل می‌گردد.
برای مقاطع کوچکتر از 60×60 سانتیمتر از قیدهای ستون با مقطع لوله (قیدهای لوله‌ای) و برای  مقاطع بزرگتر، از قیدهای با مقطع ناودانی (قید ناودانی) می‌بایست استفاده کرد .