جهت اجرای ستون های گرد با قطرهای پائین از قالب های گرد استفاده می شود. این قالب ها به صورت دو تکه طراحی و تولید می گردند و عمل اتصال معمولاً توسط پین و گوه و یا کلمپس انجام می گردد. ضخامت ورق رویه قالب های گرد، 3 میلیمتر و استیفنرهای قالب از تسمه 8×60 میلیمتر به صورت نورد شده می باشد.

درموارد ي که سازه گرد قطر بالايي دارد جهت تقويت بيشتر از ناوداني به جاي ورق 5 براي مهارپيرامونی و مهارعمودي اين قالب استفاده مي شود.