قطعه انتهای میان بلت فلزی می باشد که دارای پوسته پلی اتیلنی و مهره فلزی می باشد و روی میان بلت فلزی دنده می شود و از سوی دیگر به قالب تکیه می کند. طول اسپیسر مهره مخروط پلاستیکی 6 سانتی متر می باشد. در هنگام قالب بندی ابتدا بلت بیرون از یک سمت داخل شده و مهره به آن بسته شده و از سوی دیگر مهره میان بلت به آن پیچ می شود و به همین ترتیب سوی دیگر نیز بسته می شود.