اين قطعات نيز همانند كنجهاي بيروني جهت اتصال دو قالب عمود بر هم به كار مي‌روند. بيشترين كاربرد نبشي‌هاي پانچ شده اتصال قالبهاي آويز به قالبهاي كف پوتر در قالب بندي تيرهاي بتني مي‌باشد.