قطعه ای است مربعی شکل که برای قرار گیری در انتهای بلت برای تنظیم و محکم کردن بلت عبوری از قالب مورد استفاده قرار می گیرد.