از پشت بند ها جهت ایجاد مقاومت بیشتر در مقابل فرسایش جانبی بتن و جلوگیری از اعوجاج قالب ها در زوایای مختلف استفاده می شود.

پشت بند  دست دوم  در ابعاد  100*5*5 cm  , 100*7*7  cm  ,  100*10*5 cm ,  120*7*7 cm  ,  120*10*5 cm  ,  120*5*5 cm و ….