کنج های مدولار متصل کننده قالب ها در هنگام زوایای بیرونی و داخلی می باشند.کنج ها از دو نوع خارجی و داخلی ساخته می شوند که کنج های بیرونی برای ستون ،دیوار ،بغل پودر ها(آویز)و….  و کنج های داخلی بیشتر برای دیوار وسقف های دال بتن استفاده می شود.