از جمله اتصالاتی که برای ساخت ستون استفاده می شود.